Борси – Същност и Информация

Борсата предстставлява организация, чиято цел е регулира повтарящи се в къси периоди от време събирания на търговци на едно място, където се сключват сделки с ценности или стоки, които са не налични, което е и разликата между борса и тържище – където стоките са налични.

Възникване и развитие на борсите и борсовата търговия

Борсата е институция, възникнала отдавна във времето. Първата съвременна борса е Амстердамската фондова борса, която възниква в Амстердам през 1605г. На нея се търгуват акциите на първото АД – Холандската Източно индийска компания.

Пра образът на борсата се намира в средновековието – Средновековните панаири организирани във Венеция формират голяма част от обичайте и са приемани като вид организирани пазари. През 12-13 век търговията е съсредоточена по крайбрежието, по-късно, през 13-14 ти век търговците се преместват във вътрешността – Антварпен (Белгия). Там се е смятало, че започват пълните форми на търговия.

Видове Борси регламентирани от закона:

  • валутна борса – Международен валутен пазар форекс
  • стокова борса – на нея се търгува с материални стоки
  • фондова борса – организиран пазар на ценни книги: акци, облигации, бонове, държавни ценни книжа

Съвременни Борси:

Лондонската стокова борса – 1691г. е смятана за начало на Лондонската стокова борса (London Stock Exchage). Като това е най-голямата по пазарна капитализация борса в Европейския съюз. До първата световна война, това е била и най-голямата борса в света, но икономическия подем на САЩ прехвърля везните към Нюйорската Стокова Борса.

Ню Йорк Стокова Борса – New York Stock Exchange. Създадена на 17 май 1792 година и към момента това е най-голямата фондова борса за ценни книжа в света. Адреса на борсата е Уол Стрийт, Ню Йорк, САЩ

Борси и Борсова Търговия в България

Към края на 19ти век българското стопанство започва да изпитва нужда от тази форма на пазар. Българските зърно производители са започнали да сключват сделки. Първата възникнала борса е Варненската стокова борса през 1910г. Причините първата борса да е във Варна са следните: Голям град, с пристанище, както и близостта на най-големият зърно производител – Добруджа.

През 1912 – се създава борса и в Бургас – Бургаската стокова борса, която също се специализира с търговията на зърно.

През 1926г идва ред на създаването на Софийска стокова борса (ССБ) , където търговията има по-универсален характер.

Организация и управление на борсовата институция

Борсата е институционализиран пазар. Борсата като институция е принадлежала към организация с нестопанска цел, за задоволяване на определени свои потребности притежавана от своите членове – non profit. С времето все повече борси променят своята кооперативна природа към АД, собствениците на борсовия пазар са различни групи.

Промяната в конкуренцията водят до промяна в статута на борсата – кооперативната форма е заменена с корпоративната.
Съгласно закона за стоковите борси и тържища, минимално изискуемия капитал, с който може да се създаде стокова борса е 250 хиляди лева. За създаване на фондова борса минималният изискуем капитал е 5 млн.лв.

Един акционер не може да притежава повече от 5% от капитала на борсата, т.е. нужни са поне 20 акционера.

Сделките на борсата могат да се сключват само между членове на борсата.

Борсови Участници

Както вече споменахме Борсата е членска организация, следователно борсовите членове са основните участници в борсовата търговия.

Съществуват така наречените 3 Концентрични кръга :
1ви кръг – клиенти
2ри кръг – борсови членове, които играят ролята на брокери – сключват сделки от свое име, за сметката на трети лица.;
3ти кръг – маклери –свързващо звено на брокера на продавача и брокера на купувача

Според това за чия сметка е сключена сделката, различаваме:

Брокери – Сключват сделки от свое име, за чужда сметка – като за това вземат брокерска комисионна.
Дилъри – Сключват сделки от свое име, за своя сметка.
Брокер – дилър – търгуват за своя сметка, но понякога изпълняват поръчки за клиенти – за тяхна сметка

Изисквания за борсовите членове

За фондови борси:

• Правоспособност да сключват сделки с финансови инструменти по занятие
За стокови борси:
• Да има добра репутация, да не е осъждано лице
• Да е регистриран като търговец по търговския закон

Начина за придобиване на членство на борсата:

Повечето борси имат лимитиран брой места, а цената се формира пазарно, а начините да се сдобиете с членство са следните:

• Чрез закупуване на членство – т.нар стол
• Чрез закупуване на част от капитала на борсата – съгласно устава на българска фондова борса членовете са редовни (изисква притежаване на акции от капитала на борсата) и асоциирани (чрез заплащане на членска такса).

Членовете на Софийска СБ – пълни (всеки, който притежава 1% от борсата) и постоянни (не е свързано със закупуването на определен брой акции). Като всички членове, независимо какви са те, са равнопоставени.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.